ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Tsjai

Tsjai B.V. (‘TCF’), KvK-nummer 24424056, is een besloten  vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die het geven van adviezen aan en het begeleiden van haar cliënten op het gebied van fusies en overnames, financiering en waardecreatie als doel heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huidige en toekomstige) opdrachten die de opdrachtgever aan TCF verstrekt.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk mede ten behoeve van de werknemers van TCF, door TCF ingeschakelde derden en personen voor wiens handelen of nalaten TCF aansprakelijk kan zijn.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Opdracht

 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door TCF. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 2. TCF verricht haar werkzaamheden uitsluitend voor de opdrachtgever; derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 3. TCF is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De inschakeling van derden vindt indien en voor zover mogelijk plaats in overleg met de opdrachtgever. TCF is bij de inschakeling van derden gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart TCF voor schadevergoedings-vorderingen van derden die verband houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, in­clusief de kosten van verweer tegen die vorderingen.
 5. TCF zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. TCF kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 6. Eventueel in de opdracht opgenomen termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van TCF en daarom geen grond voor ontbinding van deze overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, kunnen slechts gezien worden als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en TCF overeengekomen is.
 7. TCF voert de werkzaamheden uit op basis van exclusiviteit, hetgeen betekent dat opdrachtgever tijdens de duur van de overeenkomst geen soortgelijke opdracht aan derden mag verstrekken.

Artikel 4 Beëindiging opdracht en opschorting werkzaamheden

De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde beëindigen. TCF kan de opdracht beëindigen indien de opdrachtgever tekort schiet in zijn verplichtingen tegenover TCF, vanwege conflicterende belangen of indien de voortzetting van de werkzaamheden niet langer in redelijkheid van haar kan worden gevergd. Indien de opdrachtgever tekort schiet in zijn verplichtingen tegenover TCF, kan TCF, onverminderd haar beëindigingsbevoegdheid, haar werkzaamheden opschorten.

Artikel 5 Informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke TCF overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, ter beschikking te stellen, respectievelijk haar medewerking te verlenen zodat TCF de volgens haar noodzakelijke informatie kan inwinnen.
 2. Opdrachtgever zal TCF onverwijld informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de verleende opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TCF ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

Artikel 6 Tarief en betaling

 1. De vergoeding voor de werkzaamheden van TCF wordt in beginsel berekend op basis van bestede tijd maal de door TCF gehanteerde uurtarieven of tegen een vast tarief per verleende dienst. De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de opdrachtgever toegestuurd, zijn exclusief BTW en verschotten en kunnen periodiek worden verhoogd. In aanvulling daarop kunnen TCF en de opdrachtgever een vergoeding afspreken waarvan de verplichting tot betaling en de hoogte afhankelijk zijn van door TCF en opdrachtgever afgesproken criteria, zoals het succesvol afronden van een transactie (‘succesfee’).
 2. Verschotten, zoals kosten van in­geschakelde derden en reis-en verblijfkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. TCF declareert in beginsel maandelijks. De betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 4. Reclames met betrekking tot declaraties van TCF dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de declaraties van TCF op de schorten of de declaraties te betalen door middel van verrekening.
 6. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling van de declaraties van TCF de wettelijke rente alsmede de redelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, onverminderd het recht van TCF om veroordeling in de gerechtelijke kosten te vorderen.
 7. TCF is te allen tijde bevoegd om van de opdrachtgever te verlangen dat hij zekerheid verschaft voor de betaling van de declaraties in de vorm van een waarborgsom/voorschot. Een waarborgsom/voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met openstaande declaraties. Een eventueel restant van een waarborgsom/voorschot wordt dan aan de opdracht­gever gerestitueerd.

 Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid

 1. TCF zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TCF voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Iedere aansprakelijkheid van TCF is beperkt tot het door TCF in het kalenderjaar van het schadebrengend voor­val voor de desbetreffende opdracht gedeclareerde en door de opdrachtgever betaalde vergoeding (exclusief verschotten), met een maximum van € 25.000,-.
 3. Niettegenstaande het bepaalde in het vorige artikellid is iedere aansprakelijkheid van TCF voor een tekortkoming van een ingeschakelde derde beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak op de derde had kunnen ontvangen, rekening houdend met een aansprakelijkheidsbeperking van de derde.
 4. Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van TCF.

 Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten die de opdrachtgever aan TCF verstrekt.
 2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en TCF worden uitsluitend beslecht door de bevoegde sector van de Rechtbank Rotterdam, met dien verstande dat TCF, niettegenstaande het voorgaande, gerechtigd is een geschil aanhangig te maken bij een rechter die op basis van internationale bevoegdheidsregels rechtsmacht heeft.

 Deze algemene voorwaarden zijn van 1 januari 2108 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 12 april 2018